ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളും പുതുവത്സര പ്രതീക്ഷകളും

ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കാണ് 2021 സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ഏറ്റവും പുതിയ ക്രിപ്‌റ്റോ